Skip to main content

JPZ Agencja Doskonalenia i Nadzoru Kadr Jacek Zgorzałek

UsługiW zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • Szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników (z wystawnieniem karty szkolenia wstępnego)
 • Szkolenia okresowe dla następujących grup pracowników:
  • Szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Szkolenia pracowników administracyjno-biurowych
  • Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenia Służby BHP (w tym) Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przygotowanie Instrukcji BHP
 • Przygotowanie dokumentacji z zakresu Oceny Ryzyka Zawodowego (ORZ)
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej w zakresie zaistniałych wypadków
 • Przygotowywanie regulaminów:
  • Zaopatrzenia w odzież roboczą z tabelą przydziału odzieży roboczej

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

 • Szkolenia z Ochrony Przeciwpożarowej i Ewakuacji Pracowników
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego (IBP)
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Eksploatacji Obiektu (IEO)
 • Badanie i przegąldy elektrycznych i pneumatycznych systemów oddymiania (klap i okien dymowych)
 • Przeglądy i badanie wydajności zewnętrznych i wewnętrzych hydrantów przecipożarowych
 • Przeglądy i legalizacja gaśnic
 • Zapopatrywaie klientów w gaśnice i w podręczny sprzęt gaśniczy
 • Wyznaczanie i oznakowywanie dróg ewakuacji w budynku
 • Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP)
  dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Art. 209 § I pkt. 2 Kodeksu Pracy

W zakresie przeglądów budowlanych:

 • Roczny przegląd budowlany
 • Pięcioletni przegląd budowlany
 • Roczny przęgląd placów zabaw
 • Pomiary okresowe instalacji elektrycznej budynku
 • Przegląd sprawności technicznej oświetlenia ewakuacyjnego
 • Badanie sygnalizacji Ręcznej Ochrony Pzeciwpożarowej (ROP)
 • Badania instalacji odgromowej budynku
 • Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych
 • Przegląd instalacji klimatyzacyjnej
 • Przegląd klap i okien odymiających

 • Na mocy obowiązujących przepisów wykonuję zadania Służby BHP w zakładach pracy zleceniodawcy jako zewnętrzna służba
 • W ramach realizacji tych zadań współpracuje również na podstawie umów o stałej współpracy świadcząc kompleksowe usługi BHP i P.Poż
 • Działam na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządania

Ofertę usług zawsze przygotowuję po dokładnym zapoznaniu się
z potrzebami Klienta, jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności

O firmie


JPZ Agencja Doskonalenia i Nadzoru Kadr Jacek Zgorzałek oferuje kompleksową obsługę firm i instytucji
w zakresie:
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) Ochrony Przeciwpożarowej (P.POŻ) Przeglądów Budowlanych.


Wykwalifikowana kadra gwarantuje usługi na wysokim poziomie
z wykorzystaniem praktycznie sprawdzonych metod, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług.

Kontakt


JPZ AGENCJA DOSKONALENIA I NADZORU KADR JACEK ZGORZAŁEK

Telefon: 662176428

E-mail: jpz@poczta.onet.pl

Adres do korenspondencji: Brzozowica Duża 165
21-302 Kąkolewnica

NIP: 5381187422

REGON: 030416450